• 1.1   Hvad er en "licitation"?

  1.2   Hvilke licitationsformer findes der?

  1.3   Hvad er et underhåndstilbud?

  1.4   Hvad betyder prækvalifikation?

  1.5   Tildelingskriterier

 • 1.1 Hvad er en "licitation"?

  Et begreb der bruges i Bygge- og anlægsopgaver

  Et "udbud" og en "licitation" er grundlæggende det samme, men udbud kan, afhængig af lande og lovgivning i disse, have faste rammer/bestemmelser for hvordan udbyderen skal udbyde opgaver og agere undervejs i udbuddet.

   

  I bygge- og anlægsopgaver i Grønland er der et forholdsvist detaljeres og lovfast regelsæt som udbyder skal følge, hvilket understreges ved at kalde det for "licitation". Regelsætte beskriver bl.a.: 

   

  1) hvordan et udbud offentligøres
  2) hvordan det skal gøres muligt at afgive tilbud
  3) hvem der får hvilke informationer hvornår
  4) hvordan udbydende skal agere undervejs i forløbes
  5) hvordan de indkomne tilbud vurderes.
  Disse bestemmelser har til formål at sørge for, at udvælgelsen af tilbudsgivere sker på grundlag af objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier, og at der ikke finder forskelsbehandling sted mellem tilbudsgiverne.

  Læs mere om lovgivningen i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med tilhørende tillæg, der kan findes under Lovgivning -->Bygge- og anlægsopgaver

   

  Læs mere om de forskellige licitationsformer under Spørgsmål og svar --> Hvilke licitationsformer finder der?
 • 1.3 Hvilke licitationsformer findes der?

  Begreb der bruges i Bygge- og anlægsopgaver
  Offentlig licitation og Begrænset licitation

  Offentlig licitation:

   

  En opgave bydes ud så alle firmaer i verden principielt kan byde på opgaven, endvidere skal tilbudsgiver overholde den grønlandske næringslov inden opgaven kan tildeles tilbudsgiver.

  Udbyderen vurderer samtidigt om tilbudsgivere overholder de opstillede udvælgelseskriterier samt bedømmer tildelingskriterierne. Fordelen ved dette er at alle firmaer principielt kan afgive et tilbud, og der derfor kommer bedst mulig konkurrence. Ulempen for udbyder er, at han kan risikere der kommer uhensigtsmæssigt mange tilbud, så vurdering af overholdelse af udvælgelseskriterier samt bedømmelse af tildelingskriterier bliver meget omfattende. Ulempen for tilbudsgivere er, at der kan kommer mange tilbudsgivere der hver især bruger ressourcer på at beregne tilbud selv om deres teoretiske chance for at vinde er meget lille, hvilket over længere tid kan medfører højt brugbrug af ressourcer på tilbudsberegning uden der vindes opgaver.

  Begrænset licitation:

   

  I en begrænset licitation gennemfører udbyderen først en prækvalifikation. Her ved beder bygherren først alle interesserede tilbudsgivere om at identificere sig, samt at fremlægge dokumentation for overholdelse af udvælgelseskriterier. På baggrund af dokumentation fra tilbudsgivere og markedsforhold, udvælger udbyderen, bland de tilbudsgivere der overholder udvælgelseskriterierne, et begrænset antal tilbudsgivere der får lov at afgive tilbud på opgaven. Bemærk særligt at udbyderen ikke er forpligtiget til at udvælge de tilbudsgivere der anses ”bedst til at løse opgaven”, men nærmere den sammensætning af tilbudsgivere der vurderes at give udbyderen den bedst mulige konkurrence.

  Fordelen er at antallet af tilbudsgivere reduceres så færre skal bruge ressourcer på at beregne tilbud og deres teoretiske chance for at vinde er større. 

   

  Læs mere om licitationer generelt under Spørgsmål og svar --> Hvad er en "licitation"?

 • 1.3 Hvad er et underhåndstilbud?

  Et begreb der bruges i bygge og anlægsopgaver

  Underhåndstilbud er en udbudsmodel der bruges i bygge- og anlægsopgaver, hvor udbyderen selv vælger op til 3 forskellige tilbudsgivere der får lov til at afgive tilbud på opgaven. Udbyderen kan selv vælge disse 3 firmaer.


  Der er i den Grønlandske lovgivning krav om at bygge- og anlægsarbejder ikke må udbydes i underhåndstilbud hvis opgaven har en samlet værdi på over 500.000, med mindre:

   

  1. omfang, kvalitet eller tidsforløb kun med stor vanskelighed kan fastlægges i et udbudsgrundlag, eller
  2. kun en bestemt virksomhed har praktisk mulighed for at udføre opgaven, eller
  3. der er andre særlige grunde med afgørende vægt taler for at vælge en bestemt entreprenør.

   

  Læs mere om lovgivningen i Inatsisartutlov nr. 11 af 2. december 2009 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren med tillæg der kan findes under Lovgivning --> Bygge- og anlægsopgaver

 • Prækvalifikation

  Hvad betyder det at der er en prækvalifikationsrunde?

  En prækvalifikationsrunde eller begrænset udbud, har til formål at udvælge egnede virksomheder, der vil kunne udføre den opgave, som tænkes udbudt.

   

  Ved et begrænset udbud gennemføres en prækvalifikation, hvor deltagerantallet begrænses inden afgivelse af tilbud. Det kan især være en fordel ved komplicerede ydelsesområder at gennemføre en prækvalifikation, således at kun egnede tilbudsgivere afgiver tilbud. Ligeledes kan det være en fordel, hvis der forventes at være mange tilbudsgivere, så det undgås, at en række private virksomheder ulejliger sig unødvendigt med at udarbejde et tilbud, som senere viser sig ikke at kunne leve op til de stillede krav, eller i øvrigt ikke vil kunne antages. 

   

 • 1.5 Tildelingskriterier

  Hvad ser Selvstyret på, når de vælger leverandøren?

  I udbudsmaterialet skal Selvstyret beskrive hvilket tildelingskriterium, den vil vurdere tilbuddene på baggrund af. Man skelner mellem kriterierne ”laveste pris” og ”økonomisk mest fordelagtige tilbud”. I førstnævnte er det udelukkende prisen, der tæller. I den sidstnævnte spiller andre faktorer som fx kvalitet og design ind. Disse faktorer kaldes underkriterier.

   

  Hvilke underkriterier, og hvordan de er vægtet i forhold til hinanden, skal være angivet i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsmaterialet.